Medlemsbetingelser/Vilkår


Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.


Det er medlemmets plikt å sette seg inn i senterets rømningsplan/ branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten til ditt senter.


1. Rettigheter og plikter som medlem i treningssenteret Audna Gym (AG):

· Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemsbrikke.

· Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.

· Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/ åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.

· Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor AGs kontroll.

· Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår , eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

· Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av AG.

· Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.

· Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av AG.

· All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til norsk lov.


Medlemmet :

· Plikter å endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer.

· Plikter å møte opp i bemanningstiden for å forevise legitimasjon innen 7 dager ved kjøp av honnør, student eller bedrifts-medlemsskap.

· Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,-

· Aksepterer at SL fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

· Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i aktivitetene på senteret.

· Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdra til en annen person.

· Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Gjentatte brudd på dette vil føre til utestenging eller erstatningspliktig. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

· Du er selv ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering e.l, ring alarmtelefonen.

· Dersom du mister medlemskortet skal AG ha beskjed umiddelart slik at kortet kan sperres.

· Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås pga mistet nøkkel eller lignende, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egenhånd. Dette skal foretas av SL personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, evnt. vente til senteret er bemannet.

· Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/ refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

· Aldersgrensen på senteret er 13 år. Alle under 18 år må ha godkjennelse fra foresatte for å trene på senteret. Foresatte må underskrive tillatelse og den signerte kontrakten må leveres innen 7 dager etter at medlemskapet er tegnet. Medlemmet er selv ansvarlig for å få med seg hjem kontrakt til signering eller møte opp med foresatte i betjente tider for signering. Ved brudd på aldersgrensen vil medlemskapet avsluttes og innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.

· Godtar at AG kan sende informasjon på den registrerte eposten.


2. Generelle kontraktsbestemmelser

· Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en måneds oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

· Ved kjøp av medlemskap uten binding, er medlemmet selv ansvarlig for å si opp medlemskapet og kan ikke kreve refusjon for medlemsavgift dersom oppsigelse ikke er mottatt.


3. Betaling av medlemskapet

· Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.

· Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 01. i hver måned.

· SL forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen forutgående med en måned. AG kan fritt justere månedsprisen uten foregående varsel, men prisstigning vil aldri være høyere enn 20 prosent.

· Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt – Registrering av avtalen og betaling for dette skjer til betjeningen i bemannet åpningstid.

· AG ( org.nr 915142028 er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.


4. Angrerett

· Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler.


5. Prosedyre ved manglende betaling

· Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan SL sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.


6. Oppsigelse av medlemsavtalen

· Oppsigelse skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap. http://lindesnesfitness.sics.no/mypage eller ved å ta direkte kontakt med senteret.

· Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. Ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen 31.desember med siste betalingstrekk 01.desember.

· Ved oppsigelse må man betale ny innmeldingsavgift dersom man ønsker å starte medlemskapet på nytt.

· SL forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på SL interne retningslinjer.

· Andre brudd på senterets regler/retningslinjer som medfører utestenging:

- Tyveri

- Vold

- Hærverk

- Hatefulle ytringer ovenfor andre medlemmer aller ansatte

- Gjentatte brudd på senterets trivselsregler (dette innebærer høyt støynivå som virker sjenerende ovenfor andre medlemmer, mangelfull hygiene, bruk av utesko inne på senteret, ikke rydde på plass utstyr etter bruk osv)

- Gjentatte brudd på andre regler som står skrevet rundt på senteret


7. Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer :

- Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned

- Graviditet

- Midlertidig utstasjonering i forbindelse jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskapet vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.